Bekijk alle artikelen

Succesvolle integrale aanpak bij de renovatie van TenneT onderstations

Strukton Systems heeft in 2017 van TenneT de opdracht gekregen voor de renovatie van een tiental 110kV en 150kV onderstations in het Stedin- en Enexis gebied.

Strukton renoveert de beveiligings- en besturingsinstallatie – ook wel secundair genoemd – die vaak nog dateert uit de jaren ’60 of ’70. De ombouw gaat stapsgewijs, want de energielevering moet uiteraard doorgaan. Hierbij worden de nieuwe installaties zoveel mogelijk van te voren geassembleerd en integraal getest, zodat de werkzaamheden op locatie beperkt worden. Ook de tijd dat het station niet beschikbaar is – de VNB periode – wordt hiermee significant korter. Naar verwachting wordt het laatste onderstation in 2021 in gebruik genomen.

Methoden voor succes
Om deze ombouwprojecten op een professionele manier te managen, hanteren TenneT als opdrachtgever en Strukton als opdrachtnemer moderne methoden zoals System Engineering, Systeemgerichte Contract Beheersing en Integraal Project Management. Deze zijn een direct gevolg van de gekozen contractvorm UAV-gc. TenneT heeft voor deze contractvorm gekozen omdat op deze manier complexe multidisciplinaire werken met een relatief hoog risicoprofiel succesvol uitbesteed kunnen worden. Verder wil TenneT zoveel mogelijk werken in de markt zetten met relatief weinig eigen personeel voor de begeleiding. Deze contractvorm leent zich hier bij uitstek voor, omdat de opdrachtgever op afstand toeziet.

System Engineering
System Engineering (SE) is een interdisciplinaire benadering die zich richt op het ontwerpen en realiseren van succesvolle systemen. Strukton focust zich hierbij al vroeg in het traject op het definiëren van de klantbehoeften en de gevraagde functionaliteit. Samen met de klant leggen we de eisen vast, de samenhang en de verificatie en validatie op basis van deze eisen. Denk hierbij aan de te leveren prestatie(s), kosten, planning, realisatie, bediening en besturing, testen, training en ondersteuning. Klanteisen maken we zoveel mogelijk expliciet en gedurende het ontwerp- & realisatieproces verifiëren en valideren we of de gekozen oplossing aan de eisen voldoet.

Plaatsen van de Centraal Diensten Unit

Systeemgerichte Contractbeheersing
TenneT houdt tijdens het project toezicht op afstand via Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB). Hierbij controleert de TenneT op basis van de belangrijkste projectrisico’s in hoeverre de Strukton zich houdt aan haar eigen kwaliteitsprocedures. TenneT doet deze controles aan de hand van een systeemtoets, een procestoets en een producttoets.

Integraal Project Management
Integraal Project Management (IPM) hanteert Strukton om de interne en externe samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen. Dit gebeurt op basis van een integraal projectteam, waarbij vijf projectrollen worden onderkend: project management, projectbeheersing, omgevingsmanagement, technisch management en contractmanagement. Het doel van deze projectrollen is het proactief managen van de specifieke risico’s voor elk van deze deelgebieden.

Beveiligings- en besturingskasten

Minutieuze voorbereiding
Eind oktober staat de eerste VNB gepland: de Voorziene Niet Beschikbaarheid. Op dat moment wordt het eerste veld in het onderstation door TenneT vrij geschakeld. Dit vergt een minutieuze voorbereiding waarbij de feitelijke omschakeling van oud naar nieuw in een zo kort mogelijke tijd plaatsvindt doch uiterlijk in één week per veld. Dit is een spannende klus, waar door het hele projectteam van zowel Strukton als TenneT naartoe geleefd wordt.

Leereffecten
Strukton renoveert 2 x 5 stations achter elkaar. Op die manier zijn wij goed in staat om gebruik te maken van leereffecten: kennis die we opdoen tijdens een nul-inspectie, ontwerpfase of feitelijke ombouw nemen we mee in volgende projecten. Dit leidt tot hogere efficiëntie en een betere samenwerking. Verder draagt ook het vakmanschap van de Strukton medewerkers op