Grondradar

Inzicht in de ondergrond met een 3D-radar

Aan het werk in de grond? Graafwerkzaamheden op stapel? Check eerst de situatie in de ondergrond. In de overvolle Nederlandse bodem kan het maar zo zijn dat er kabels en leidingen liggen die niet in beeld waren. Als je onverhoopt een kabel of leiding raakt, ontstaat schade aan de ondergrondse infrastructuur met hoge bijkomende kosten, vertraging en overlast voor omwonenden tot gevolg. Gelukkig is dit te voorkomen. Scan vóór de start van de werkzaamheden het plangebied met onze 3D-grondradar en krijg inzicht in de situatie in de ondergrond.

Onze grondradar hangen we onder een elektrische squad of handkar. Zo brengen we duurzaam de ondergrond in kaart. Voor ons eigen werk in de spoorse omgeving, bevestigen we hem ook aan de Leonardo inspectietrein.

Grondradar toepassingen

Hieronder lees je een aantal toepassingsmogelijkheden van de 3D-grondradar.

KLIC-verificaties

Verifieer bekende liggingsgegevens en leg de daadwerkelijke ligging van kabels en leidingen nauwkeurig vast, inclusief de actuele diepteligging (toetsing van de dekking). Vaak worden ook nog onbekende kabels/leidingen aangetroffen. Grondradaronderzoek kan het aantal benodigde proefsleuven sterk reduceren.

Voorbeeld interpretatie radardata (blauw) op KLIC-ondergrond

BIM

Tijdens planning en uitvoering van projecten worden vaak Bouw Informatie Modellen (BIM) ingezet om ruimtelijke informatie te creëren en beheren. Vaak ontbreekt  informatie over de ondergrond. Met behulp van 3D-radar krijg je een extra ondergrondse dimensie in het model, wat de planning en uitvoering van een project optimaliseert (bijv. clash-detectie, vaststellen van beschikbare vrije ruimte, etc.). We kunnen ook bovengrondse 3D-scans verzorgen. Alle beschikbare data (huidige en toekomstige situatie) kunnen we indien gewenst met AR-applicaties inzichtelijk maken of verwerken tot een digital twin.

Detectie holle ruimtes

Holle ruimtes kunnen verzakkingen en schade veroorzaken aan bijvoorbeeld wegen en dijken. Met grondradar is het mogelijk om (beginnende) holle ruimtes te detecteren. Denk aan uitspoeling of dierlijke graafactiviteiten (dassen, bevers, woelratten, etc.), maar ook scheurvorming door schade en/of droogte.

Voorbeeld gedetecteerd vossenhol

Funderingen en archeologie

In de ondergrond worden vaak nog resten aangetroffen van vroegere bebouwing (funderingsrestanten, heipalen, kelderbakken, ondergrondse tanks, etc.). In sommige gevallen zijn dit restanten met archeologische waarde. Met 3D-radar kan een terrein vlakdekkend worden onderzocht op ondergrondse objecten/obstakels.

Voorbeeld vlakdekkende radarscan van een braakliggend terrein met obstakels in de ondergrond. A = diepteprofiel in scanrichting, B = bovenaanzicht dieptedoorsnede op ca. 3 m-mv.

Kunstwerkinspecties

Met behulp van grondradar kunnen we kunstwerken ‘doorlichten’. Hiermee verkrijgen we inzicht in de staat van de constructie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de dikte van betonlagen, het wapeningsraster in een betonlaag en de voorspanning, vaststellen of er sprake is van corrosie van de wapening, detectie van scheurvorming of delaminatie, vochtintreding, etc.

Voorbeeld vlakdekkende radarscan van een brugdek met zichtbare verhardingslaag, betonlaag met wapening, stootplaten, etc.

Verhardingsonderzoek

Met behulp van grondradar is het mogelijk om de laagopbouw in bodem- en verhardingslagen te bepalen. Zo kun je de dikte en laagopbouw van een asfaltverharding (en eventueel de onderliggende fundatielaag) vlakdekkend in kaart brengen. Dit leidt tot nauwkeuriger inzicht in vrijkomende volumes. Maar grondradar kan ook scheurvorming, delaminatie en uitspoelingen detecteren. Bijkomend voordeel is dat er in dezelfde werkgang een beeld kan worden gemaakt van de situatie in de ondergrond onder de verhardingslaag (putten, kabels/leidingen, holle ruimten, etc.)

Jacques Tiecken over de grondradar

Artikel

Grondradar toont schokkende werkelijkheid

Lees meer
Lees meer over Grondradar toont schokkende werkelijkheid