Bekijk alle artikelen

CO2-uitstoot Strukton daalt structureel

Over 2017 heeft Strukton de absolute CO2-uitstoot met 0,7% zien dalen ten opzichte van 2016.

Gerelateerd aan de bedrijfsopbrengsten steeg onze uitstoot licht. We liggen nog op koers om de doelstelling voor de lange termijn te behalen: 15% reductie van de CO2-uitstoot in 2020 ten opzichte van 2009, gerelateerd aan de bedrijfsopbrengsten. Wel blijft het zaak om verdere reducerende maatregelen te treffen.

Scope 1
Het overgrote deel van de totale CO2-footprint wordt bepaald door emissies in scope 1. Dit zijn emissies die wij zelf veroorzaken. In deze scope zagen wij overall de CO2-uitstoot stijgen. Belangrijke oorzaak hiervoor is een stijging in de uitstoot van het leasewagenpark. Als gevolg van de veranderde strategie van Strukton met een verschuiving van projecten naar assetmanagement rijden we meer kilometers.

Verder reduceren
We blijven inzetten op maatregelen die onze CO2-uitstoot verder reduceren. Onze zakelijke mobiliteit is hierin een belangrijke factor. Vanaf januari 2018 heeft elektrisch vervoer een vaste plek in onze mobiliteitsregeling. Daarnaast stimuleren wij medewerkers de auto waar mogelijk te laten staan en te kiezen voor duurzame alternatieven als het openbaar vervoer en de fiets. Ook stimuleren wij medewerkers mobiliteit te voorkomen door bijvoorbeeld vergaderen via video of Skype en flexwerken. 


Meer informatie over de CO2-emissies en reductiemaatregelen is te vinden in de CO2-voortgangsrapportage 2017.